วิธีทำครับ
1.  รวบรวมสมาธิ
2.  พับกระดาษตามแนวกึ่งกลางหน้ากระดาษแนวตั้ง ให้ด้านลายไทยอยู่ด้านนอกครับ
3.   ใช้ปากกากดตามรอยลายไทยครับ (ให้ใช้นำ้หนักมือมากหน่อยครับ)
4.  พลิกดูอีกด้านของกระดาษจะเห็นรอยลายไทยปรากฏ
5.  พับกระดาษตามครึ่งแนวนอน  ให้ด้านรอยลายไทยปรากฏ
6.  ใช้ปากกากดตามรอยลายไทยครับ (ให้ใช้นำ้หนักมือมากหน่อยครับ)
7.  และลองใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการพับและเขียนลายให้ได้มากที่สุดครับ