หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักการประเมินงานทัศนศิลป์

 

คำชี้แจง      ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 

                  1.             การวิจารณ์เพื่อประเมินงานทัศนศิลป์ ควรคำนึงถึงเรื่องใด

                        ก.      หลักเกณฑ์และแบบประเมิน          ข.     หลักเกณฑ์และเหตุผล

                        ค.      การวิเคราะห์และเหตุผล               ง.      การแสดงความคิดเห็น

                2.    การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ต้องพิจารณาจากเรื่องใด

                        ก.      ประสบการณ์ ฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์                      

                        ข.    ประสบการณ์ ฝีมือ วัสดุ - อุปกรณ์

                        ค.      ฝีมือ วัสดุ - อุปกรณ์  ความคิดสร้างสรรค์                   

                        ง.    ประสบการณ์ วัสดุ - อุปกรณ์ ความคิดสร้างสรรค์

                3.    การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ที่ดี ควรคำนึงถึงเรื่องใด

                        ก.      ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผล                             

                        ข.     ต้องมีความคิดเห็นเหมือนๆ กัน

                        ค.      สิ่งที่เราคิดจะต้องถูกต้องเสมอ                      

                        ง.     สามารถใช้รสนิยมส่วนตัว

                4.    ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทัศนศิลป์

                        ก.      เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานงานศิลปะ              ข.     มีความยุติธรรม

                        ค.      มีความมั่นใจในตัวเองสูง                        ง.     มีความใจกว้าง

                5.    ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการประเมินงานทัศนศิลป์

                        ก.      เพื่อความชื่นชมผลงาน

                        ข.      เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน

                        ค.      เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวของผลงาน

                        ง.      เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน

                 6.    ความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะอย่างไร

                        ก.      คัดลอกผลงานได้ดี                    ข.     ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

                        ค.      ความแปลกใหม่ของรูปแบบ         ง.      เนื้อหาสาระมีอยู่ทั่วไป                      

                7.    ความสำคัญของการแสดงออก คือเรื่องใด

                        ก.      มีลักษณะเฉพาะของตนเอง          ข.     ลอกเลียนผลงานที่มีคุณภาพ

                        ค.      เนื้อหาสาระใหม่ดีกว่าเดิม            ง.      สื่อความหมายได้ชัดเจน

                8.    วิธีการและเทคนิค มีลักษณะอย่างไร

                        ก.      การแสดงถึงความก้าวหน้า

                        ข.      มีอิสระ และมีไหวพริบในการดัดแปลง

                        ค.      รู้จักใช้วัสดุที่มีคุณภาพ

                        ง.      ความแปลกใหม่ของรูปลักษณ์

                9.    หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีความสำคัญอย่างไร

                        ก.      ทำให้เนื้อหาสาระแปลกใหม่

                        ข.      สามารถปรับปรุงผลงานได้

                        ค.      มีข้อมูลที่แสดงออกชัดเจน

                        ง.      ผลงานเหมาะสมสวยงาม

                10.  ข้อใดไม่ใช่ความประณีตสวยงามของผลงาน

                        ก.      สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ

                        ข.      สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

                        ค.      สะท้อนให้เห็นถึงความสุนทรียภาพ

                        ง.      สะท้อนให้เห็นถึงความมีไหวพริบ

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#17 By (202.29.178.178|202.29.178.178) on 2015-09-09 12:20

#16 By (49.230.152.26|49.230.152.26) on 2015-02-15 21:00

#15 By (14.207.177.63|14.207.177.63) on 2015-01-11 20:20

#14 By (14.207.177.63|14.207.177.63) on 2015-01-11 20:20

#13 By (14.207.177.63|14.207.177.63) on 2015-01-11 20:09

#12 By (202.143.140.25|202.143.140.25) on 2014-12-29 15:20

#11 By (49.230.144.48|49.230.144.48) on 2014-12-25 14:23

#10 By (182.52.98.95|182.52.98.95) on 2014-09-02 14:25

#9 By (171.96.145.190|171.96.145.190) on 2014-07-31 12:59

#8 By (171.96.142.253|171.96.142.253) on 2014-07-30 15:08

#7 By (1.10.211.41|1.10.211.41) on 2014-02-23 22:34

#6 By kheen (110.78.153.92|30.0.0.16, 110.78.153.92) on 2014-02-08 17:18

#5 By (110.78.153.92|30.0.0.16, 110.78.153.92) on 2014-02-08 17:17

#4 By (101.51.143.97|101.51.143.97) on 2014-01-19 15:13

#3 By เปิ้ล (115.67.35.180) on 2013-08-08 12:28

#2 By tawun (103.7.57.18|115.67.102.66) on 2013-03-10 21:35

อยากรู้คำตอยฃบครับ

#1 By ณฐพงษ์ (103.7.57.18|118.173.25.118) on 2012-08-31 17:02